Language:
  • Tiếng Việt
  • English
  • Khảo sát địa hình

    Khảo sát địa hình

    Công tác khảo sát trắc địa được tiến hành để nghiên cứu điều kiện địa hình của địa điểm xây dựng và thu thập những tài liệu và số liệu cần thiết phục vụ cho công tác thiết kế công trình xây dựng và cá

    Follows