Language:
  • Tiếng Việt
  • English
  • Khảo sát địa chất thủy văn

    Khảo sát địa chất thủy văn

    Khảo sát địa chất thủy văn nhằm xác định trữ lượng khai thác nước, hoặc kiểm tra đánh giá những ảnh hưởng qua lại giữa công tác xây dựng và điều kiện địa chất thủy văn tại địa điểm xây dựng để từ đó đ

    Follows